ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

זכעצ

דרישה להקים ועדה לצורך שינוי תמיכות כספיות ( מבחני תמיכה ) אשר מיועדות לבתי הספר למשחק ( עמותות ).

לכבוד:

משרד התרבות.

הנדון: דרישה להקים ועדה לצורך שינוי תמיכות כספיות ( מבחני תמיכה ) אשר מיועדות לבתי הספר למשחק ( עמותות ).

( תאריך הפניה 23.08.2022  )

שלום רב,

1. במדינת ישראל אין שום בית ספר למשחק אשר עומד במבחני תמיכה ( קבלת כספי הציבור מטעם משרד התרבות ), ועל כן משרד התרבות על דעת עצמו מעביר כספי הציבור לבתי הספר למשחק ( עמותות ).

שכר הלימוד:

2. בתי ספר למשחק ( עמותות ) מקבלים תמיכה מהמדינה ( מיליוני שקלים ) , יחד עם זאת שכר הלימודים בבתי הספר ( עמותות ) משמעותית יותר גבוה מבתי הספר למשחק אשר פועלים כעסק ו/או מכללות פרטיות.

  • למעשה, בית הספר למשחק אשר מקבל תמיכה מטעם משרד התרבות חייב לעמוד במבחני התמיכה, על פי הקריטריונים של משרד התרבות שכר הלימוד בבית הספר אמור להיות 14,500 ₪ בלבד ( * ), אך בפועל סטודנטים ו/או תלמידים משלמים מעל כ- 21,000 ₪ .
  • (*) באופן חריג משרד התרבות מאפשר להוסיף עוד 25% לשכר הלימוד, ולכן בתי הספר למשחק באופן האוטומטי מוסיפים את ה- 25% לשכר הלימוד, כך שכר הלימוד מתקרב ל – 17,400 ₪ , בנוסף התלמידים משלמים כספים עבור האודישן ( בין 500 – 700 ₪ ( רק כדי לקבל "כן" או "לא" ), דמי הרשמה כ- 700 ₪ , נכון לומר שיש גם כן תוספות חובה בסך של כ – 2,000 ₪  (**), ועל כן בסופו של דבר תלמידים משלמים מעל כ – 21,000 ₪  ( בשנה ).
  • (**) תוספות חובה – כאשר תלמידים מסרבים לשלם את "התוספות חובה" – בית הספר מפסיק עבורם את הלימודים ( ע"י המגן נשלחו תלונות רבות בעניין זה למשרד התרבות, אך משרד התרבות לא טרח לבדוק את התלונות והמשיך לשפוך את כספי הציבור לעמותות ).

 

ניצול תלמידים:

3. תלמידים משלמים כ 21,000 ₪ שכר הלימוד ( שכר אוניברסיטאי בישראל כ 11,000 ₪ בלבד ), יחד עם זאת בסיום יום הלימודים ביה"ס מכריח את התלמידים לעבוד כסדרנים, עובדי ניקיון וכו', לתלמידים אין זכות לסרב ( כאשר מסרבים מפסיקים עבורם את הלימודים ) – בעניין זה נשלחו תלונות למשרד התרבות ( עובדות וראיות ), אך משרד התרבות לא טרח להתייחס לתלונות, המשיך לשפוך את כספי הציבור לעמותות.

3.1. ברור לכולם שאסור לבית ספר להכריח את התלמידים לעבוד בתור סדרנים ו/או עובדי ניקיון וכו' ( חשוב לציין: בתי ספר למשחק מוכרים כרטיסים להצגות ומכניסים לקופה של ביה"ס מיליוני שקלים ( ע"ח התלמידים )).

בתי הספר לא משלמים לתלמידים שכר עבודה, נסיעות, ארוחות, שעות נוספות, שעות שבת, חגים וכו', בזמן שהתלמידים מתנדבים בכפיה אינם עובדים בעבודה אשר כן מכניסה שכר חודשי ( הרי שכר הלימודי כ – 21,000 ₪ חובה לשלם מדי שנה ).

כאשר תלמידים מתלוננים מפסיקים עבורם את הלימודים ( תלמידים מפוחדים )! אנו יכולים להעיד על כך, משרד התרבות כלל לא מטפל בעניין של התלונות ( רק נותן כספי הציבור ומחזק את העבירות של ביה"ס ), גם כן לנציגי 'המגן' אין כניסה לשטח של בית הספר ( פועלים ככת סגור ).

לדוגמה, החוזה של בית הספר למשחק "בית צבי" כלל לא חוקי ופוגע בחופש העיסוק ( יסודות ):

בעניין זה נשלחו תלונות למשרד התרבות ( עובדות וראיות ), אך משרד התרבות לא טרח להתייחס לתלונה, המשיך לשפוך לבית הספר את כספי הציבור.

 

הסעיפים הבעייתיים במבחני התמיכה:

( מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות תרבות העוסקים בהוראת האמנויות, לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1 ).

4. סעיף 2 "בית ספר למשחק" א' ( 3 ): במסגרת שעות הלימוד הנדרשות מכל תלמיד כאמור בפסקת משנה ( 2 ), כל תלמיד לומד לאורך כל תקופת הלימודים 18 שעות שנתיות של שיעורים עיוניים לפחות ( כגון: תולדות התיאטרון, ניתוח מחזות או תסריטים, לשון עברית וכדומה ).

• שאלות: איזה מן בדיקות נעשו ו/או מי עשה את הבדיקות של השעות? האם יש אחראים אשר הגיעו לבית הספר באופן פרונטלי ובדקו את השעות? יתכן שמשרד התרבות מסתמך אך ורק על השעות שבית הספר מוסר – ללא בדיקה מעמיקה? במשרד התרבות יש פיקוח אשר מגיע למוסדות ו/או גופים אשר נתמכים?

4.1. ע"י המגן נשלחה פניה למשרד התרבות כדי לקבל מענה והסבר, אך למשרד התרבות אין הסבר ותשובות, כך ניתן להבין ( כנראה ) משרד התרבות כלל לא בודק את הנתונים, יחד עם זאת גוף ממשלתי מדי שנה  "בעיניים עצומות" מעביר את כספי הציבור לעמותות ( בתיה"ס למשחק ).

5. סעיף 2 "בית ספר למשחק" א' ( 4 ): כל מי שהיה תלמיד שנה שלישית בשנת ההערכה השתתף ב-5 הפקות בשנים ב' ו- ג', ובלבד שלפחות 3 מתוכן הן הפקת שנה ג' כהגדרתה בסעיף 8א (ה) (4) (ב).

• שאלות: איזה מן בדיקות נעשו ו/או מי עשה את הבדיקות של הפקות שבהם משתתפים תלמידים? האם יש אחראים אשר הגיעו לבית הספר באופן פרונטלי ובדקו את ההפקות? האם נעשו בדיקות עבור ההפקות, כלומר שכל תלמיד השתתף ב 5 הפקות של בית הספר? יתכן שמשרד התרבות מסתמך אך ורק על הניירת שבית הספר מוסר – ללא בדיקה מעמיקה? במשרד התרבות יש פיקוח אשר מגיע למוסדות ו/או גופים אשר נתמכים?

5.1. ע"י המגן נשלחה פניה למשרד התרבות כדי לקבל מענה והסבר, אך למשרד התרבות אין הסבר ותשובות, כך ניתן להבין ( כנראה ) משרד התרבות כלל לא בודק את הנתונים, יחד עם זאת גוף ממשלתי מדי שנה  "בעיניים עצומות" מעביר את כספי הציבור לעמותות ( בתיה"ס למשחק ).

6. סעיף 2 "בית ספר למשחק" א' ( 6 ): 25% מבוגרי בית הספר ב-5 השנים הקודמות לשנה שבעדה מוגשת הבקשה לתמיכה השתתפו כיוצרים או כמבצעים או כשניהם בתחום המשחק בהפקות שהועלו במסגרות מקצועיות; ואולם אם בית הספר הוא בית ספר שפועל פחות מ-15 שנים, %20 לפחות מבוגרי בית הספר, עד ליום הראשון של השנה שבעדה מוגשת בקשת התמיכה, השתתפו כיוצרים או כמבצעים או כשניהם כאמור; הניקוד של בית ספר שקיבל הקלה כאמור, במשתנים המפורטים בסעיף 8א, יוכפל במקדם של -8.

•שאלות: איזה מן בדיקות נעשו ו/או מי עשה את הבדיקות של 25% ? האם יש אחראים אשר הגיעו לבית הספר באופן פרונטלי ובדק איזה מן בוגרים הצליחו ועובדים בתחום? באיזה מן אופן משרד התרבות בודק את העניין של 25% בוגרים שעובדים בתחום? האם אי פעם בתי ספר הגישו דוח שבו פירטו את הסטטיסטיקה? איך משרד התרבות יודע שזה 25% ולא 24% או 19%? האם נעשו בדיקות עבור 25% בוגרים אשר עובדים בתחום המשחק? יתכן שמשרד התרבות מסתמך אך ורק על הניירת שבית הספר מוסר – ללא בדיקה מעמיקה? במשרד התרבות יש פיקוח אשר מגיע למוסדות ו/או גופים אשר נתמכים?

6.1. ע"י המגן נשלחה פניה למשרד התרבות כדי לקבל מענה והסבר, אך למשרד התרבות אין הסבר ותשובות, כך ניתן להבין ( כנראה ) משרד התרבות כלל לא בודק את הנתונים, יחד עם זאת גוף ממשלתי מדי שנה  "בעיניים עצומות" מעביר את כספי הציבור לעמותות ( בתיה"ס למשחק ).

 

החלטה 'המגן':

7. במשך כשנתיים ע"י 'המגן' נשלחו תלונות רבות למשרד התרבות. בצורה נעימה ביקשנו לשנות ו/או לתקן את התנהלות מול בתיה"ס למשחק ( עמותות ), אך חווינו זלזול ואי רצון לבצעה שינוים.

מטעם משרד התרבות דבר לא נעשה, הסטודנטים למשחק ממשיכים לשלם שכר הלימוד כ – 21,000 ₪  בשנה, עמותות ( בתי הספר ) ממשיכות לנצל את תלמידים בעבודות בלתי חוקיות ( התנדבות בכפיה ), שכר של מנהלי בית הספר אך ורק עולה ( ע"ח כספי הציבור ו/או כספי העמותה ), נכון גם לציין: תלונות רבות ( הטרדות מינית ) נשארות ללא התייחסות וללא בדיקה ( תלונות נשלחו למר חנוך גנן ).

עמותות מקבלות גב כלכלי מטעם משרד התרבות, ועל כן מרשים לעצמם לא לשמור על החוקים!

• בית צבי: שכר הלימוד גבוהה ( בניגוד למבחני התמיכה של משרד התרבות ); ניצול תלמידים, כלומר סטודנטים עובדים לטובת בית הספר ללא הסכמה, ללא רצון, ללא תלוש שכר, וללא חוזה התנדבות – בכפיה; חוזה של בית הספר פוגע בחופש העיסוק ובלתי חוקי ( בניגוד לחוקים של מדינת ישראל ); "בית צבי" עבר על החוק בצורה גסה ( למעשה, עד כ-שנת 2021 עבירה על חוק המל"ג, שימוש בכינוי מוגן "בית הספר הגבוהה" ); הטעית הרשות והגשת מסמכים לא אמיתיים ( בלשון המעטה ) לעיריית רמת גן ( עקב הטעית הרשות ביה"ס קיבל הנחה בארנונה של 100 % – אך התברר שההנחה ניתנה לא כחוק ); הטעית הציבור ועוד.

• ניסן נתיב: שכר הלימוד גבוהה ( בניגוד למבחני התמיכה של משרד התרבות ); הטרדות מיניות ( אי טיפול בתלונות ); ניצול תלמידים, כלומר סטודנטים עובדים לטובת בית הספר ללא הסכמה, ללא רצון, ללא תלוש שכר, וללא חוזה התנדבות – בכפיה; ועוד.

• יורם לוינשטיין: שכר הלימוד גבוהה ( בניגוד למבחני התמיכה של משרד התרבות ); הטרדות מיניות ( אי טיפול בתלונות ); ניצול תלמידים, כלומר סטודנטים עובדים לטובת בית הספר ללא הסכמה, ללא רצון, ללא תלוש שכר, וללא חוזה התנדבות – בכפיה; אי מענה למכתבינו ואי התייחסות לתלונות; השפלת תלמידים; אלימות מילולית ועוד.

• גודמן: שכר הלימוד גבוהה ( בניגוד למבחני התמיכה של משרד התרבות ); מנהל בית הספר מקבל שכר בניגוד לחוק ( כ – 737,000 ₪ בשנה ( בחודש כ – 62,000 ₪, אמור לקבל לא יותר מ 43,000 ₪  ), לצורך העניין שכר של שמוליק יפרח ( מנהל "גודמן" ) יותר גבוהה משכר של ראש הממשלה ( נבחר הציבור ); ניצול תלמידים, כלומר סטודנטים עובדים לטובת בית הספר ללא הסכמה, ללא רצון, ללא תלוש שכר, וללא חוזה התנדבות – בכפיה; ועוד.

  • לא ברור, מדוע משרד התרבות ממשיך להעביר כספי הציבור לגופים אשר לא מכבדים את החוקים, מזלזלים בתלמידים ( כל זה ע"ח הציבור הרחב ( ע"ח משלם המיסים))?!? מדוע? מדוע לתמוך בגופים אשר לא טורחים לשמור על החוק וכלל לא מנסים לעשות שינוים לטובת התלמידים?

    

7.1. בתאריך 08.2022 נעביר פניה למבקר המדינה.

7.2. דורשים להקים ועדה! במידה והמשרד התרבות יסרבו להקים ועדה ( לצורך שינו מבחני התמיכה ) – אנו נפנה לבית המשפט המחוזי ( עתירה מנהלית ) (*).

(*) חובה לעצור בזבוז כספי הציבור; נלחם כדי לקבל פסק הדין לשינוי הקריטריונים ( מבחני התמיכה ).

7.3. במידה ויוחלט להקים ועדה, אנו מבקשים לאפשר לנציגי 'המגן' להיות נוכחים בישיבות.

7.4. במידה ותוך 30 יום ולא נקבל החלטה ברורה בעניין של שינוי מבחני התמיכה ( בתי הספר למשחק ) – אנו נגיש כתב התביעה לבית המשפט.

בכבוד רב,

דים אמור,

יו"ר המגן, ארגון שחקני התיאטרון והקולנוע.

שתפו לחברים

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email