ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

כח

שכר נשיאת מכללת "סמינר הקיבוצים" יותר גבוה משכרו של ראש הממשלה! לאן הולכים עשרות מיליוני השקלים ( כספי הציבור )?

מידע חשוב לציבור – תחקיר!

מכללת "סמינר הקיבוצים", לאן הולך הכסף? 

שם המוסד: מכללת סמינר הקיבוצים, לימודי חינוך במכללה מובילה, מס' עמותה 580038859.

 • תקציב שנתי בסך של – כ 175,000,000 ₪ (2020).
 • משכורות בסך של כ 131,000,000 ₪ ( 2020 ).
 • שכר נשיאת המכללה כ 704,000 ₪ בשנה או כ 59,000 ₪ בחודש (2020).
 • תשלום שנתי ליו"ר הועד כ 74,000 ש"ח (*).
 • הקצבות ותמיכות מהמדינה 2019 – כ 108,000,000 ₪ (2020).
 • שירותים לממשלהכ 10,000,000 ₪ (2019).
 • מלגות לסטודנטים: רק כ 2,000,000 ₪.

(*) לפי החוק במדינת ישראל יו"ר הועד חייב/ת לפעול למען העמותה בהתנדבות ( אך ורק בהתנדבות ).

פעילות העיקריים של עמותה היא:

להורדת הדוח לחץ כאן

בעלי תפקידים – לחץ כאן.

_______________________________________________________________________________________________________________

לאן הולכים עשרות מיליוני השקלים ( כספי הציבור ):

שכר נשיאת מכללת "סמינר הקיבוצים" הינו בסך של כ 704,000 ₪ בשנה או כ 59,000 ₪ בחודש.

שכר ברוטו שנתי בשח: 703,459 ש"ח ( 2020 ), תשלומים אחרים: 36,966 ש"ח ( 2020 ).

להורדת דוח – לחץ כאן.

החוק קובע: שכר עובדי המוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימאלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי. החוק הוא מעל הכל לא?

קרא עוד – לחץ כאן

קרא עוד – לחץ כאן

שכר עובדי המוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימאלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי ( בן 39,000 – 45,000 ש"ח ( 2020 )), שכר של נשיאת המכללה כ 59,000 ש"ח בחודש (2020).

נשיאת המכללה מקבלת יותר מנבחרי הציבור וגם כן יותר מראש הממשלה, שכרו של רה"מ העומד על 54,762 שקל בחודש יעודכן ל־56,295 שקל – תוספת של 1,533 שקל בחודש (2020).

קרא עוד – לחץ כאן

כלומר נשיאת מכללת מקבלת שכר חודשי כמו במגזר הפרטי, כנראה וועד העמותה שכח ש"סמינר הקיבוצים" הינו מגזר ציבורי! זכותו של כל אדם לקבל שכר כ 60,000 ש"ח וגם  100,000 ש"ח, אך במקרה הזה צריך לעבוד במגזר הפרטי.

חמשת מקבלי השכר הגבוה "בסמינר הקיבוצים":

 1. נשיאת המכללה כ 704,000 ₪ בשנה או כ 59,000 ₪ בחודש (2020), תשלומים אחרים כ 37,000 ש"ח בשנה ( 2020).
 2. מנהל כספים/גזבר כ 426,000 ש"ח בשנה או כ 36,000 ש"ח בחודש ( 2020), תשלומים אחרים כ 42,000 ש"ח בשנה ( 2020).
 3. ראש מדור כ 361,000 ש"ח בשנה או כ 31,000 ש"ח בחודש ( 2020), תשלומים אחרים כ 42,000 ש"ח בשנה ( 2020).
 4. מנהל משאבי אנוש כ 359,000 ש"ח בשנה או כ 30,000 ש"ח בחודש ( 2020), תשלומים אחרים כ 38,000 ש"ח בשנה ( 2020).
 5. מנכ"ל אנוש כ 432,000 ש"ח בשנה או כ 36,000 ש"ח בחודש ( 2020), תשלומים אחרים כ 37,000 ש"ח בשנה ( 2020).

להורדת דוח – לחץ כאן. 

שכר של כלל עובדים כ 131,000,000 ₪ ( 2020 ).

נכון לציין ששכר המינימום במדינת ישראל הינו בסך של 5,300 ש"ח ( נכון לתאריך 01.04.2018 ).

1. החזר כספי עבור אחזקת רכב כ 600,000 ש"ח בשנה ( 2020 ).

להורדת דוח – לחץ כאן

כאשר מקבלים שכר שנתי כ 704,000 ( כמעט מיליון ש"ח בשנה ) אין כסף לכרטיס האוטובוס – כ 6,0 ש"ח?

בנוסף למשכורות גבוהות עובדי המכללה מקבלים החזר נסיעות, לצורך העניין החוק מחייב לבצע את החזר הנסיעות, יחד עם זאת החוק קובע: שכר עובדי המוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי.

2. המשכורות בבית צבי כ 131,000,000 ש"ח:

3. יו"ר הוועד אשר חייבת לפעול בהתנדבות (*), אך מקבלת שכר כ 74,000 ש"ח בשנה, כ 6,100 ש"ח בחודש.

כאן נשאלת השאלה: יו"ר הועד מתנדבת או עובדת?

(*) לפי החוק במדינת ישראל וועד העמותה חייב להיות מורכב מתוך המתנדבים.

חשוב לדעת: מתנדב/ת: אדם הפועל למען הזולת והחברה מתוך רצון חפשי, וללא קבלת תמורה כלכלית עבור הפעולה ההתנדבותית.

פעילות התנדבותית: תרומת זמן, שירות, מומחיות, ידע, יוקרה או מערכת קשרים על ידי מתנדב, לפחות למשך פרק הזמן לגביו התחייב המתנדב, באופן ישיר או עקיף.

להורדת דוח – לחץ כאן

עמותה אינה רשאית לשלם שכר לחברי הוועד וחברי ועדת הביקורת, אלא גמול ישיבה והחזר 12 הוצאות בלבד, כמפורט בתקנות שנכנסו לתוקף ביום 23.02.2010, ועבור ביצוע תפקידם ככאלה בלבד. גם לעובדיה אין העמותה רשאית לשלם שכר העולה על הסביר, בהתחשב בכישורי העובד והמקובל בשוק העבודה עבור תפקידים דומים. כאשר מדובר בשכר לעובד שהוא חבר עמותה, יש במתן שכר מעבר לסביר משום חלוקת רווחים אסורה, בגינה עלול חבר הוועד לחוב אישית עקב הפרת חובותיו כלפי העמותה לפי סעיף 34 ד' לחוק, אלא אם כן התנגד לחלוקה האסורה ונקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנעה או שבנסיבות העניין לא ידע ולא היה עליו לדעת על החלוקה האסורה. תשלום שכר בלתי סביר לספקים אחרים שאינם עובדי העמותה הנו פעולה שלא לטובת האינטרסים של העמותה ולקידום מטרותיה ולכן עשויה להיות בניגוד להוראות סעיף 27 לחוק.

להורת הנחיות להתנהלות עמותות, בהתאם לחוק העמותות, תש"ם- 1980 – לחץ כאן.

לפי החוק יו"ר ועד רשאי לקבל  1,565 ש"ח פער ישיבה ( הגבלה ל 12 ישיבות בשנה ), כלומר 18,780 ש"ח ולא כ 74,000 ש"ח.

כאן נשאל השאלה: מדוע יו"ר ועד "סמינר הקיבוצים" קיבלה גמול והחזר הוצאות בסך כ 74,000 ש"ח כאשר החוק מאפשר לקבל רק כ 18,000 ש"ח ( החוק העמותות, תש"ם- 1980) ?

לצורך העניין כ 55,200 ש"ח המכללה הייתה יכולה לתרום למלגות (  74,000 – 18,870 = 55,200 ש"ח ), שכר לימוד השנתי של כמעט 3 סטודנטים למשחק.

( אנו רואים שגם בשנת 2019 גב' יעל שאלתיאלי (*) יו"ר ועד "סמינר הקיבוצים" קיבלה גמול והחזר כספי בסך של כ 73,000 ש"ח ).

להורת דוח – לחץ כאן.

בסופו של העניין חברי ועד של "סמינר הקיבוצים" בשנת 2020 קיבלו גמול והחזרים כספיים בסך של כ 170,000 ש"ח, יש לציין שהם פועלים למען הזולת והחברה מתוך רצון חופשי, כלומר בהתנדבות.

(*) יעל שאלתיאלי היא יו"ר הוועד המנהל של סמינר הקיבוצים. קודם לכן כיהנה כמנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כמנכ"לית קרן קיימת לישראל וכראש המועצה האזורית בקעת בית שאן – קרא עוד.

______________________________________________________________________________________________________________

4. מכללת "סמינר הקיבוצים" מקבלת תמיכה ממשלתית כ 108 מיליון ש"ח ( וגם שירותי ממשלה כ 10 מיליון בשנה ) בשנה, היא גם כן מוכרת ע"י המל"ג ולכן מקבלת הנחנה משמעותית בארנונה ( עיריית ת"א ), על כן לפי הגיון שכר הלימודי אמור להיות נמוך כי המכללה מתקיימת על חשבון הציבור וכספי העמותה ( בהשוואה לבתי הספר למשחק הפרטיים ), אך טעיתם במחשבותיכם, כלומר אין הגיון!

שכר הלימוד במכללה כ 20,000 ש"ח בשנה ( מסלול לימודי משחק תלת שנתי) – שכר הלימוד עבור 3 שנים יעלה כ 60,000 ש"ח ( במידה ולא רכשתם תוספות ( קורסים נוספים, חניון, ארוכות וכו' ).

לדוגמה עלות הלימודים בבתי הספר הפרטיים – בן 14,500 ש"ח16,000 ש"ח ( אודישנים ללא עלות ) לחץ כאן לרשימה של בתי הספר הפרטיים.

במידה וחשוב לכם ללמוד בבתי הספר אשר נתמך ע"י הממשלה ( עמותה ) – בבית הספר למשחק "אימפרו" שכר הלימוד כ 16,000 ש"ח ( אודישן ללא עלות בכפוף לתקנון בית הספר, קרא כאן ).

______________________________________________________________________________________________________________

5. חודש יוני 2021 חבר 'המגן' מסר תלונה וציין: מכללת "סמינר הקיבוצים" מציעה לסטודנטים מלגות, בתשלום נוסף ( 250 ש"ח ), כלומר המכללה מציעה לסטודנטים שירות הגשת מועמדות למלגות (250 ש"ח תשלום חד פעמי, בתוספת לתשלום השנתי כ 19,000 ש"ח).

גם כאשר סטודנטים משלמים עבור השירות 250 ש"ח המוסד הלימודי ( "סמינר הקיבוצים" ) מוסר מידע אבסורדי עבור המלגות, למעשה מלגות כלל לא מתאמות לתלמידים ( לדוגמה: הסטודנט לומד בשעות הבוקר וגם כן התחייבות להתנדב עבור המלגה באותם ימים ואתן שעות שהסטודנטים לומדים במכללה (*)),

ציטוט מתוך התלונה:

"שילמתי  סמינר הקיבוצים   250 ש"ח כדי שיגישו אותי אוטומטית למלגות שמתאימות לי לפי הפרופיל שלי, אך בסוף אף מלגה לא התאימה לי כי רובן היו מלגות התנדבות, ושעות ההתנדבות הן שעות בהן אני לומד ולכן לא יכולתי להתחייב לשום דבר" – מידע זה נמסר ע"ח חבר 'המגן' אשר לומד במכללה.

(*) דוגמה למלגות:

פר"ח הוא תכנית לאומית להשפעה חברתית המערבת אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

כיום פר"ח מקיף כ-12% מהסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ורבבות של ילדים נזקקים. חיים הררי התמיד במשך ארבעים שנה כשותף פעיל בהרחבת הפרויקט וכיו"ר מועצת פר"ח.

סטודנטים מתנדבים בפר"ח והקרן המלגות "אירתקא" (*) מעביר מלגות למוסד הלימודים שבו לומדים סטודנטים.

גובה המלגה: 10,000 ₪ לכל אחת מהשנתיים הראשונות, ו- 8,000 ₪ לכל אחת מהשנים הנותרות להשלמת התואר (בהתאם לזמן המוגדר).

(*) קרן המלגות "אירתקא" הינה חלק מתכון המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בחברה הערבית.התכנית מעניקה מלגות לכל התואר הראשון, ומופעלת על ידי פר"ח.

חשוב לציין: במדינת ישראל יש מס' גופים אשר פועלים כמו תכנית פר"ח.

תלונה נוספת:

בחודש יולי 2021 לארגון 'המגן' נשלחה תלונה ע"י חבר 'המגן', בתלונה נמסר: מכללת "סמינר הקיבוצים" מפרסמת לציבור מסלול לימודי משחק ( תלת שנתי ) בסך של 17,000 ש"ח, אך בפועל תלמידים נדרשים לשלם כ 19,000 ש"ח, ( לארגון 'המגן' נשלח אישור גובה שכר לימוד סמינר הקיבוצים ) – מידע זה נמסר ע"ח חבר 'המגן' אשר לומד במכללה.

להורדת מסמך – לחץ כאן.

______________________________________________________________________________________________________________

6. בתאריך 24 באוג׳ 2021 ע"י המגן נשלחה תלונה למשרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה:

להורת מסמך – לחץ כאן.

בתאריך 9 בספט׳ 2021 קיבלנו תגובה מטעם המועצה להשכלה גבוהה:

להורדת מסמך – לחץ כאן.

שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתואר ראשון בשנת תשפ"ב יהיה בגובה 10,391 ₪, כפי שידוע לנו לימודי משחק ב "סמינר הקיבוצים" הם לימודי תעודה (ללא תואר ראשון), ולכן המכללה מאפשרת לעצמה לגבות תשלום עבור הלימודים כ 19,000 ש"ח בשנה ( כ 60,000 ש"ח בשלוש שנים).

למעשה סטודנטים אשר לומדים תואר ראשון ב "סמינר הקיבוצים" משלמים רק כ 10,000 ש"ח בשנה ( כ 30,000 ש"ח ב 3 שנים ).

7. בתאריך 24 באוג׳ 2021 ע"י המגן נשלחה תלונה לרשם העמותות:

להורדת מסמך – לחץ כאן.

בתאריך 12 בספט׳ 2021 קיבלנו מענה מטעם רשם העמותות:

להורת מסמך – לחץ כאן.

______________________________________________________________________________________________________________

8. בתאריך 16 בספט׳ 2021 ע"י המגן נשלח מכתב להנהלה של מכללת "סמינר הקיבוצים":

לכבוד:

מכללת סמינר הקיבוצים.

הנדון: הפחתה בשכר הלימוד.

שלום רב,

1. לאחרונה לארגון 'המגן' התקבלו מס' תלונות בנושאים: שכר הלימוד, חלוקת המלגות, אפליה במתן חברות ( חברות בעמותה ( מס' ארגון  580038859)).

1.1. סטודנטים טוענים: יש קושי לשלם כ 20,000 ₪  עבור שכר הלימוד ( למעשה, מסלול לימודי משחק ), בנוסף המכללה אינה מאפשרת תשלומים גמישים ונוחים. סטודנטים משלמים כ 20,000 ₪ ואינם מקבלים תואר ראשון, יחד עם זאת סטודנטים אשר לומדים במסלולי תואר ראשון משלם כ 10,000 ₪  ( תשלום שנתי ) – אבסורד.

1.2. בנוסף טוענים הסטודנטים: במכללה כמעט ואין מלגות, כמו-כן חלוקת המלגות אינה שקופה ( לפי טענות התלמידים ).

1.3. עוד דבר חשוב אשר מעלים התלמידים: מכללה אינה משתפת אותם בחלוקת התקציב ( כספי הציבור ), כלומר תלמידים ו/או המבוגרים אינם רשאים להתקבל לעמותה כחברים ואינם יודעים באיזה מן אופן עמותה מחלקת את התקציבים, בוועד המכללה אין נציג מטעם הסטודנטים.

2. בשלב הזה אנו רואים חשיבות רבה להגיע לפגישה עם ההנהלה כמו-כן לדון בנושאים הבאים:

 • הפחתה בשכר הלימוד.
 • לאפשר לסטודנטים תשלומים נוחים וגמישים.
 • לא לגבות כספים עבור האודישן.
 • לאפשר לסטודנטים ו/או בוגרים להתקבל לעמותה כחברים.
 • חלוקת מלגות באופן שקוף.
 • לבדוק אפשרות להעניק מלגות נוספות.

להורת מסמך – לחץ כאן.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

בתאריך 30 בספט׳ 2021 קיבלנו מענה מטעם "סמינר הקיבוצים":

שלום רב,

להלן התייחסותי לנקודות השונות שעלו בפנייתכם מיום 16/9/21 בנושא "הפחתה בשכר לימוד" :

 1. התכנית ללימודי תעודה במשחק פועלת במכללת סמינר הקיבוצים שנים רבות ובוגריה משתלבים בהצלחה במוסדות התרבות והתאטראות המובילים בישראל.
 2. בשונה מהתכניות האקדמיות שנלמדות במכללה , תכנית זו אינה מתוקצבת ע"י המדינה (וגם לא ע"י גורם חיצוני אחר) – לא ניתן להשוות את שכר הלימוד בתכנית למשחק לשכר הלימוד בתכניות אחרות מאחר שאלו מתוקצבות וזוכות לסבסוד גדול של המדינה.
 3. יתרה מכך , שכר הלימוד המשולם ע"י הסטודנטים בתכנית ללימודי משחק נמוך מעלויות התכנית בפועל. על מנת להימנע מלהעלות את שכר הלימוד ולאפשר את הלימודים בתכנית ללא צמצומה,  סבסדה המכללה במהלך השנים את הסטודנטים למשחק,

במאות אלפי שקלים מידי שנה.

 1. כארגון הפועל לקידום שחקני תאטרון וקולנוע , נשמח אם תפעלו לגיוס תרומות לטובת מלגות לסטודנטים  –  כספים אלו שיועברו באמצעותכם למכללה , יחולקו כמלגות לסטודנטים למשחק עפ"י קריטריונים שיקבעו ביחד אתכם ובאופן שקוף.
 2. המכללה מפוקחת ע"י המל"ג ופועלת לפי הנחיות המל"ג ולפי תקנון העמותה שאושר ע"י המל"ג ורשם העמותות. לסטודנטים יש ייצוג במוסדות העמותה – כמוסד אקדמי הייצוג הוא של סטודנטים הלומדים בתכניות אקדמיות ולא של סטודנטים ללימודי תעודה.

לסטודנטים בתכניות האקדמיות יש נציגים בפורומים שונים במכללה ובהתאם לתקנון החדש (שאושר לאחרונה) יצטרפו בקרוב 2 סטודנטים מהתכניות האקדמיות, כחברים באסיפה הכללית של העמותה.

עשרות צעירים וצעירים פחות המעוניינים ללמוד ולהתמקצע בתחום המשחק , בוחרים מידי שנה במכללת סמינר הקיבוצים ואנו מעריכים זאת , עושים ונמשיך לעשות ככל יכולתנו על מנת לאפשר להם לימודים מקצועיים ומעשירים.

בברכת שנת לימודים טובה ומהנה,

עינת קסוטו שפי | מנכ"ל

מכללת סמינר הקיבוצים.

להורת מסמך – לחץ כאן.

______________________________________________________________________________________________________________

9. נכון לתאריך 16.10.2021 למכללת "סמינר הקיבוצים" אין רצון לקיים פגישה עם נציגי 'המגן', כך נסר ליו"ר המגן ע"י המכללה.

עדכון:
לאחר פרסום התחקיר קיבלנו מענה מטעם משרד החינוך:

קרא את כל התגובה – לחץ כאן 

תגובה של משרד התרבות:

שתפו לחברים

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email