ArabicEnglishHebrewRussian

הצטרפו אלינו

והשארו מעודכנים תמיד

כיעעעיי

משרד התרבות – כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילויות בתחום התרבות

בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020 ,ולתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) התש"ף-2020 , ולהוראות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף -2020 ,ולתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), התשפ"א-2021( להלן כולן יחד- "התקנות").

שתפו לחברים

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email