תמיכה משרד התרבות הספורט

מבחנים לחלוקת תמיכות  של משרד התרבות והספורט לצורך חיזוק מעמד השחקן המקומי הישראלי  בענפי הכדור הקבוצתיים

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985[1] (להלן – החוק) וסעיף 9ב(ג) לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967[2] (להלן – החוק להסדר הימורים), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה הלאומית לספורט לפי סעיף 17י(3) לחוק הספורט, התשמ"ח-1988[3] (להלן – חוק הספורט) ובהתאם להוראת תכ"ם בדבר תמיכה בגופים אחרים[4] (להלן – הוראת התכ"ם), מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט (להלן – המשרד) לצורך חיזוק מעמד השחקן המקומי הישראלי בענפי הכדור הקבוצתיים, כמפורט להלן:

תקנה תקציבית מספר: 19430327

פרק א' – כללי

 1. כללי

(א)   ועדת התמיכות של המשרד (להלן – הוועדה) תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן[5] וכן בהתאם להוראות הוראות שר האוצר לעניין הגשת בקשות לתמיכה בגופי ספורט ולדיון בהן לפי חוק להסדר ההימורים בספורט[6] (להלן – הנהלים), ובהתאם להוראת תכ"ם או הוראות אחרות שייקבעו לעניין זה, לפי העניין.

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

(ג)     בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני, אחיד וענייני של מבחנים אלה.

(ד)    שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש, לפי נסיבות העניין; הוועדה תנמק את החלטותיה.

 1. הגדרות

במבחנים אלה –

"אגודת ספורט" – כהגדרתה בחוק הספורט, לרבות מועדון ספורט כהגדרתו בחוק האמור; בענפי הספורט הקבוצתי אגודת ספורט יכולה לכלול מספר קבוצות ספורט מגילאים ומגדרים שונים;

"איגוד ספורט או התאחדות ספורט" – כהגדרתם בחוק הספורט;

"אנליסט" – אדם העומד באחד מהתנאים האלה:

(1)    בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה באחד מהתחומים האלה: מינהל עסקים, כלכלה או סטטיסטיקה; 

(2)    בוגר קורס אנליסטים עם התמחות בספורט;

"יחידת אימון בסיסית" – העסקת מאמן ועוזר מאמן;

"יחידת אימון מתקדמת" – העסקת יחידת אימון בסיסית ובנוסף שלושה בעלי מקצוע נוספים לפחות  מהרשימה שלהלן: מאמן שוערים, עוזר מאמן, מאמן כושר, פיזיותרפיסט, מאמן מנטלי או פסיכולוג;

"יחידת אימון מובילה" – העסקת יחידת אימון מתקדמת, ובנוסף העסקת תזונאי ומנהל מקצועי;

"ליגה בכירה" – הליגה הראשונה בענף על שבמסגרתו פועלות עד ארבע ליגות או שתי הליגות הראשונות בענפי העל שבמסגרתם פועלות חמש ליגות או יותר, ובלבד שהליגות פועלות בהתאם לחוקים הבינלאומיים בענף; מניין הליגות יחושב בנפרד לנשים ולגברים;

"ליגה בכירה ראשונה" – ליגה בכירה ראשונה בענף כדור קבוצתי ;

"ליגה בכירה שנייה" – ליגה בכירה שנייה בענף כדור קבוצתי ;

"מאמן"  או "עוזר מאמן" – מאמן שהוסמך או הוכר בהתאם לחוק הספורט;

"מבחן האיגודים" – מבחנים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט בהתאחדויות ספורט, באיגודי ספורט, באגודות ספורט ובמועדוני ספורט[7];

"מוסד" – איגוד ספורט, התאחדות ספורט או מינהלת ליגה;

"מוסד מוכר להשכלה גבוהה" – אחד מאלה:

(1)    מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958[8] (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(2)    מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)    מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

"מינהל הספורט" – מינהל הספורט במשרד;

"מינהלת ליגה" – תאגיד שקיבל את סמכותו מהאיגוד בענף על, לנהל, להפעיל ולארגן לפחות ליגה בכירה בוגרת אחת בענף על; 

"מנהל מקצועי" – מאמן שהוסמך או אושר כמנהל מקצועי על ידי התאחדות או איגוד הנמנה על ענפי הכדור הקבוצתיים;

"ספורטאי בוגר מחלקות נוער" – מי שעונה על כל אלה:

(1)  ספורטאי שרשום באיגוד, ובעל אישור על ביצוע בדיקה רפואית וביטוח כמחויב לפי סעיפים 5 ו-7 לחוק הספורט;

(2)  ספורטאי שהיה רשום בקבוצת נוער אשר לקחה חלק ב-18 תחרויות לפחות בכל עונה במהלך שתי עונות ספורט;

(3)  ספורטאי שהיה רשום בטופס המשחק של קבוצת הנוער ב-6 תחרויות לפחות בעונה בכל אחת מאותן שתי עונות לפי פסקה (2), ובלבד שטופס המשחק עבר בקרה של שופטי המשחק שווידאו כי הרשומים בטופס נמצאים במשחק;

"עונת ספורט" – העונה הרשמית של הפעילות בענף ספורט, שקבע איגוד הספורט הנוגע בדבר;

"ענפי כדור קבוצתיים" –ענפי כדור בהם התחרויות רשמיות אינן יכולות להתקיים בין יחידים או זוגות או בין שלשות;

"פיזיותרפיסט" – בעל תואר ראשון בפיזיותרפיה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה;

"פסיכולוג" או "מאמן מנטלי" – בעל תואר מוסמך (.M.A) בפסיכולוגיה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה;

"קבוצת נוער" – קבוצה בענף על שהשחקנים בה הם בשכבת גיל צעירה מקבוצת הבוגרים,  השייכת לאותה אגודת ספורט אליה משתייכת קבוצת בוגרים, באותו ענף בארץ;

"תוכנית ייעודית" – תוכנית לקידום השחקן הישראלי מטעם מוסד העונה על תנאי הסף בסעיף 37, הכוללת הפעלת פרויקט לשילוב ספורטאים בוגרי מחלקות נוער בליגה הבכירה וקידום קבוצות נוער;

"שנת הערכה" – עונת הפעילות המסתיימת בשנת התקציב שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה; לדוגמה, בבקשה לתמיכה בשנת התקציב 2019, שנת ההערכה היא התקופה שמתחילה ביום 1 באוגוסט 2017 ומסתיימת ביום 31 ביולי 2018;

"שנת התמיכה" – התקופה שמתחילה ביום 1 בינואר בשנה שבעדה מבוקשת התמיכה ומסתיימת ביום 31 בדצמבר בשנה שבעדה מבוקשת התמיכה;

"תזונאי" – בעל תואר בוגר בתחום מדעי התזונה (.B.Sc) במוסד מוכר, אשר עבר הכשרה מעשית מטעם משרד הבריאות (סטאז') במשך חצי שנה, נבחן במבחן ממשלתי וקיבל רישיון מטעם משרד הבריאות.

פרק ב' – מטרות ואופן חלוקת התמיכה

 1. מטרות

מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה, היא קידום הרמה המקצועית של ספורטאים שהם ישראלים בענפי העל, במטרה להרחיב את מספר הספורטאים הישראלים הנוטלים חלק במשחקים בליגה הבכירה בענפי הכדור הקבוצתיים; זאת, נוכח העדפתן של קבוצות ספורט, הנמנות על הליגות הבכירות בענפים אלו, לשילובם של ספורטאים זרים בקבוצות לאורך השנים, אשר הובילה לשחיקת מעמד השחקן הישראלי ופגיעה ברמה המקצועית, בהעדר דקות משחק מספקות, כמו גם השקעה גוברת במימון השחקנים הזרים לצד צמצום ההשקעה בתשתיות הנוער ובשחקן הישראלי;

לאור האמור, המשרד מעוניין לתמוך בפעולות של אגודות ואיגודים או מינהלות הליגה בענפי העל לקידום מחלקות הנוער, באמצעות מתן מעטפת מקצועית רחבה לקבוצות הנוער ותמרוץ קבוצות הבוגרים בליגות הבכירות בענפי העל בעבור שיתוף ספורטאים ישראלים בוגרי מחלקות הנוער.

 1. תחומי הפעילות הנתמכת

התמיכה לפי מבחנים אלה, תחולק לתחומי הפעילות שלהלן:

(1)    תחום א' – כתיבה, ליווי ובקרה של תוכניות ייעודיות לקידום מעמד השחקן הישראלי, אשר מינהל הספורט קבע בחוות דעת מנומקת בכתב, כי הן בעלות תכנים ורמה מקצועית נאותים בהתחשב, בין השאר, בהיקף שעות הפעילות המבוצעות בתוכנית, השכלתם וניסיונם של אנשי המקצוע בתוכנית ומספר הקבוצות המשתתפות בפרויקטים וכן כי הן נותנות מענה למטרות המפורטות בסעיף 3 למבחנים אלה; החליט מינהל הספורט, שהתכנים או הרמה המקצועית של התוכנית אינם נאותים, ינמק את החלטתו בכתב;

(2)    תחום ב' – שילוב ספורטאים ישראלים, בוגרי מחלקות הנוער, במשחקי קבוצות המשחקות בליגה הבכירה בענפי כדור קבוצתיים, תוך מדידת מידת השילוב לפי מספר דקות המשחק של ספורטאים ישראלים בוגרי מחלקות הנוער;

(3)    תחום ג' – טיפוח מקצועי של יחידות האימון בקבוצות הנוער באמצעות העסקת בעלי מקצוע שהוגדרו במבחנים אלה.

 1. אופן חלוקת התמיכה

(א)   התמיכה בעבור תחומי הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, תחולק למוסדות אשר עמדו בתנאי הסף שבסעיפים 6 עד 9 בשנת ההערכה, בהתאם למשקל הקבוע בצדם של תחומי הפעילות, כמפורט להלן:

תחום

 

שיעור מהתחום (%)

שיעור מכלל המבחן

(%)

תחום א' – כתיבה, ליווי ובקרה של תכניות ייעודיות

ליגה בכירה ראשונה

80%

10%

 

ליגה בכירה שנייה

20%

 

תחום ב' – שיעור דקות משחק של ספורטאים בוגרי מחלקות הנוער בכל משחק;

ליגה בכירה ראשונה

80%

45%

 

ליגה בכירה שנייה

20%

 

תחום ג' – התמקצעות יחידות האימון בקבוצות הנוער בליגות הבכירות

45%

 

סך הכל

 

 

100

 

       

(ב)    שיעור התמיכה בליגות הבכירות השניות, בתחומים א' ו-ב', יהיה כמפורט בטבלה שבסעיף קטן (א), או בהתאם לשיעור סך כל תקציבי הקבוצות באותה ליגה העומדות בתנאי הסף המפורטים בסעיף 8(2), מתוך סכום כלל תקציבי הקבוצות הנמנות על הליגות הבכירות העומדות בתנאים אלה, לפי הגבוה מבניהם, כאשר יתרת התקציב תחולק לליגות הבכירות הראשונות בתחומים א' ו-ב'.   

(ג)     התמיכה לפי מבחנים אלה תחולק בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיפים 10 עד 12 ובהתאם למפורט להלן:

(1)  אם בשנה מסוימת לא הוגשו בקשות לתמיכה או שנותרה יתרה תקציבית באחד מתחומי הפעילות, יתרת התקציב תעבור לתמיכה בתחומי הפעילות האחרים בהתאם לחלקם היחסי במבחנים אלה;

(2)  לא תינתן תמיכה לפי מבחנים אלה באותו ענף בעד אותן קבוצות או שחקנים לאיגוד ולמינהלת; הגישו האיגוד והמינהלת בקשה לתמיכה באותו ענף בעד אותן קבוצות, תינתן תמיכה לתוכנית אשר קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר;

(3)  לא תינתן תמיכה בעד יותר מיותר משני פרויקטים שונים, אחד לגברים ואחד ולנשים בכל ענף בכל ליגה בכירה.

פרק ג' – תנאי סף

 1. תנאי סף משותפים

לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק, או גוף אחר שאינו מוסד ציבור , ובלבד שמתקיימים בהם כל תנאי הסף המפורטים להלן:

(1)  בין מטרות המוסד, כמפורט במסמכי ההתאגדות שלו, מופיעות קידום מטרות התמיכה המפורטות בסעיף 3;

(2)  המוסד הגיש בקשה לתמיכה למבחנים אלה; 

(3)  המוסד צירף לבקשת התמיכה את כל המסמכים הנדרשים לצורך קביעת התמיכה;

(4)  המוסד עומד בדרישות הנהלים, לפי העניין, ובכלל זה יעמיד עצמו לביקורת המשרד, לפי דרישת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו, הוראות הנוהל והחלטות הממשלה והכול לשם הבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה;

(5)  המוסד לא מקבל תמיכה בעד פעילותו לפי מבחנים אלה, כולה או חלקה, ממשרד ממשלתי אחר או מרשות מקומית.

 1. תנאי סף לתמיכה בתחומים א' – כתיבה, ליווי ובקרה על תוכנית ייעודית

לתמיכה בתחום א' לפי מבחנים אלה, זכאי מוסד שהוא איגוד ספורט או מינהלת ליגה, העומד בתנאים שלהלן:

(1)  לגבי מוסד שהוא איגוד  ספורט – הוא עומד בכל התנאים האלה:

(א)   הוא קיבל תמיכה מהמשרד לפי מבחן האיגודים בשנתיים שקדמו לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה;

(ב)    הוא העסיק בשנת ההערכה גורם מקצועי בהיקף של 75 שעות חודשיות לפחות, לכתיבה ,ליווי ובקרה של התוכנית;

(ג)     הוא כתב, ליווה וקיים בקרה על פרויקטים ייעודים באחד או יותר מהתחומים האלה:

(1)  שילוב ספורטאים ישראליים בוגרי מחלקות נוער בליגה הבכירה, ובלבד שבאותה קבוצה שיעור הספורטאים הזרים עולה על 20% מהספורטאים הרשומים בטופס בהתאם לכללי הענף;

(2)  התמקצעות יחידות האימון בקבוצות הנוער;

(ד)    ערך מחקר מלווה לפרויקט הייעודי;

(2)  לגבי מוסד שהוא מינהלת ליגה – הוא עומד בכל התנאים האלה:

(א)   המוסד משמש כמינהלת ליגה, במשך שנתיים לפחות;

(ב)    בין מטרות המוסד נכללות הפעלה, ניהול, ארגון, פיקוח, הסדרה וניהול מקצועי, כלכלי ושיווקי של ליגה בכירה באחד מענפי העל וקידום מעמד הספורטאי המקומי הישראלי;

(ג)     הוא העסיק בשנת ההערכה גורם מקצועי בהיקף שלא יפחת מ-75 שעות חודשיות בממוצע לפחות לניהול, פיקוח ובקרה על התוכנית.

 1. תנאי סף לתמיכה בתחום ב' – דקות משחק של ספורטאים בוגרי מחלקות הנוער

לתמיכה בתחום ב' לפי מבחנים אלה, זכאי מוסד שהוא איגוד ספורט או מינהלת ליגה, העומד בתנאים שלהלן:

(1)  המוסד או מינהלת הליגה הפעילו תוכנית של מתן מענקים לאגודות המשחקות בליגה הבכירה בעבור שילוב ספורטאים בוגרי מחלקות נוער בליגה הבכירה;

(2)  המענקים הועברו לאגודות הספורט העונות על כל התנאים האלה:

(א)   קבוצה מטעם האגודה משחקת בליגה בכירה בענף כדור קבוצתי;

(ב)    שיעור הספורטאים הזרים בקבוצה עולה על 20% מהספורטאים הרשומים בטופס בהתאם לכללי הענף;

(ג)     האגודה קיבלה תמיכה לפי מבחן האיגודים והאגודות בשנתיים שקדמו לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה.

 1. תנאי סף לתמיכה בתחום ג' – התמקצעות יחידות האימון בקבוצות הנוער

לתמיכה בתחום ג' לפי מבחנים אלה, זכאית אגודת ספורט העונה על כל התנאים שלהלן:

(1)  באגודה קבוצה בוגרת המשחקת בליגה בכירה בענף כדור קבוצתי;

(2)  הקבוצה קיבלה תמיכה לפי מבחן האיגודים והאגודות בשנתיים שקדמו לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה.

פרק ד' – אמות מידה לתמיכה

 1. אמות מידה בתחום א'

(א)   התמיכה במוסד העונה על תנאי הסף שבסעיפים 6 ו-7, תינתן על ידי חלוקת סכום התמיכה בעבור תחום פעילות זה, לפי לאמות המידה שלהלן בהתאם למשקל הקבוע בצדן; התמיכה תחולק בין המוסדות הזכאים בהתאם ליחס שבין הניקוד שצבר כל מוסד לבין סך כל הנקודות שצברו כלל המוסדות, כך שכל פרויקט שיפעיל המוסד באחד מהתחומים הנתמכים ינוקד בנפרד:

(1)  ניסיון המוסד בהפעלת התוכנית הייעודית לשילוב ספורטאי ישראלי, בוגר מחלקת נוער, בקבוצת ליגה בכירה – 25%;

(2)  שיעור הקבוצות המשתתפות בתוכנית הייעודית ומשלבות ספורטאים ישראלים, בוגרי מחלקות נוער, בליגה הבכירה מתוך כלל הקבוצות הנוטלות חלק בליגה – 40%;

(3)  ביצוע מחקר מלווה לבחינת אפקטיביות התוכנית הייעודית, עמידה ביעדים ומדדי תפוקה ותוצאה – 35%.

(ב)    ניסיון המוסד בהפעלת התוכנית הייעודית לשילוב ספורטאי בוגר מחלקת נוער בקבוצת ליגה בכירה :

(1)  בעד כל שנת ניסיון בה הפעיל המוסד  תוכנית ייעודית בהיקף של עד 1 מיליון שקלים חדשים –  נקודה;

(2)  בעד כל שנת ניסיון בה הפעיל המוסד תוכנית ייעודית בהיקף העולה על 1 מיליון שקלים חדשים ועד 3 מיליון שקלים חדשים – 2 נקודות;

(3)  בעד כל שנת ניסיון בה הפעיל המוסד תוכנית ייעודית בהיקף העולה על 3 מיליון שקלים חדשים – 3 נקודות.

(ג)     שיעור הקבוצות המשתתפות בתוכנית הייעודית ומשלבות ספורטאים, בוגרי מחלקות נוער, בליגה הבכירה מתוך כלל הקבוצות הנוטלות חלק באותה ליגה:

(1)  בעד שיעור של 40% עד 50% מהקבוצות המשתתפות בליגה הבכירה ומשלבות ספורטאים, בוגרי מחלקות נוער, בליגה – נקודה;

(2)  בעד שיעור העולה על 51% מהקבוצות המשתתפות בליגה הבכירה ומשלבות ספורטאים, בוגרי מחלקות נוער, בליגה – 5 נקודות.

(ד)    ביצוע מחקר מלווה על ידי אנליסט לבחינת אפקטיביות התוכנית הייעודית, עמידה ביעדים ומדדי תפוקה ותוצאה – 10 נקודות בעד קיום מחקר מלווה לתוכנית על ידי אנליסט.

 1. אמות המידה בתחום ב'

(א)   התמיכה במוסד העונה על תנאי הסף בסעיפים 6 ו-8, תינתן על ידי חלוקת סכום התמיכה בעבור תחום פעילות זה, לפי אמות המידה שלהלן, כפי שיתקיימו בשנת ההערכה, בהתאם למשקל הקבוע בצדן; התמיכה תחולק בין המוסדות הזכאים בהתאם ליחס שבין הניקוד שצבר כל מוסד לבין סך כל הנקודות שצברו כלל המוסדות.

(ב)    הניקוד בעד שיעור דקות המשחק יהיה כמפורט להלן:

שיעור דקות המשחק של כל ספורטאי ישראלי בוגר מחלקות הנוער מאורך משחק מלא (%)

מספר נקודות

5 עד 14

1

15 עד 24

3

25 עד 29

6

30 עד 34

9

35 עד 40

12

מעל 40

15

(ג)     מקדם לפי גיל הספורטאי בוגר מחלקות הנוער יהיה כמפורט להלן:

גיל הספורטאי ביום 1 באוגוסט בשנת ההערכה

מקדם

18 עד 22

4

23 עד 25

3

26 עד 28

1

מעל 28

0.5

(ד)    הניקוד לו זכאי כל מוסד, יחושב כך שכל קבוצה בליגה הבכירה הראשונה תצבור ניקוד בעד כל ספורטאי בהתאם לאמת המידה, ובלבד ששיעור שיתוף הספורטאים, בוגרי מחלקות הנוער בקבוצה, בממוצע בעונה, לא פחת מ-25%; לחלופין, כל קבוצה בליגה הבכירה השנייה תצבור ניקוד בעד כל ספורטאי בהתאם לאמת המידה, ובלבד ששיעור שיתוף הספורטאים, בוגרי מחלקות הנוער בקבוצה, בממוצע בעונה, לא פחת מ-60%.

 1. אמות מידה לתחום ג' 

המוסד או מינהלת הליגה, יצברו ניקוד בעד הפעלת תוכנית ייעודית לקידום קבוצות נוער לפי אמות המידה שלהלן, שיתקיימו בשנת ההערכה:

(1)  בעד כל קבוצת נוער המשתתפת בתוכנית ומפעילה יחידות אימון – יצבור המוסד ניקוד כמפורט להלן:

הפעלת יחידת אימון בסיסית – נקודה;

הפעלת יחידת אימון מתקדמת – 3 נקודות;

הפעלת יחידת אימון מובילה – 5 נקודות;

(2)  הניקוד יחושב למוסד או למינהלת הליגה רק במידה שכל אחד מהמועסקים בקבוצת האימון יועסק בהיקף שלא יפחת מ-40 שעות חודשיות ובשכר שלא יפחת משכר המינימום השעתי.

 1. קביעת גובה סכום התמיכה

סכום התמיכה ייקבע כמפורט להלן:

(1)  בשלב הראשון, יחושב שווי הנקודה על ידי חלוקת סכום התמיכה העומד לחלוקה בכל תחום פעילות ובכל אמת מידה, בסך כל הנקודות שצברו כלל המוסדות הזכאים בכל תחום פעילות ובכל אמת מידה;

(2)  בשלב השני, יופעל מנגנון איזון בין תחומי פעילות ב' ו-ג' כדלקמן:

(א)   הסכום העומד לחלוקה בכל תחום פעילות, כאמור בסעיף 5(1), יחולק בסך כל הנקודות המשוקללות שחולקו לכלל הגופים באותו תחום פעילות בכדי לקבע את ערך הנקודה הבסיסי;

(ב)    ערך הנקודה הבסיסי בכל אחד מהתחומים ב' ו-ג' יתוקן כך שערכו לא יעלה על פי 1.5 מערך הנקודה הבסיסי בתחום השני, בכדי לקבע ערך נקודה מאוזן;

(ג)     ככל שיוותרו כספים לחלוקה באחד מתחומי הפעילות כתוצאה מהאמור בפסקה זו, הם יחולקו בין שני התחומים בהתאם למשקלם היחסי;

(3)  סכום התמיכה לו זכאי כל מוסד, תחושב על ידי הכפלת סך כל הנקודות שצבר לפי דיווחיו, בערך הנקודה המאוזן המחושב בכל תחום, ובכפוף לאמור בפסקה (2);

(4)  סכום התמיכה הסופי לו זכאי המוסד יהיה צירוף חלקיו היחסיים בכל אמות המידה;

(5)  על אף האמור בפסקה (4), מוסד יהיה זכאי לקבל עד 70% מהסכום העומד לחלוקה לפי מבחנים אלה;

(6)  סכום התמיכה שיושלם למוסד לא יעלה 90% מהוצאותיו בפועל בעד הפעילות שבעדה שולמה התמיכה.

 1. תחילה

(א)   תחילתם של מבחנים אלה, למעט סעיפים 6(1) ו-7(2)(ב), ביום חתימתם.

(ב)    תחילתם של סעיפים 6(1) ו-7(2)(ב) ביום י"ז טבת התשפ"א (1 בינואר 2021).

 

_________________ התש"פ

(_________________2021)

()

__________________

שם ושם משפחה

שר התרבות והספורט

 

[1] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב,עמ' 34.

[2] ס"ח התשכ"ז, עמ' 142; התשע"ח, עמ' 517.

[3] ס"ח התשמ"ח, 1256; התשע"ח, עמ' 520.

[4] הוראת תכ"ם מס' 6.2 https://mof.gov.il/Takam.

[5] י"פ התש"פ, עמ' 482.

[6] י"פ התשע"ט, עמ' 10242.

[7] י"פ התשע"ט, עמ' 7866.

[8] ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

 

מידע מאתר: nevo.co.i

צרו איתנו קשר